DOBRODOŠLI U PORODICU BISERNE KARTICE

Bisa Market

DOBRODOŠLI U PORODICU BISERNE KARTICE

SAKUPLJAJTE BISERE PRILIKOM SVAKE KUPOVINE

Kako koristim i koje pogodnosti mi nudi Biserna kartica

Prilikom svake kupovine u Bisa Marketima neophodno je da pre plaćanja računa date na uvid Bisernu karticu zaposlenom koji radi za kasom. Na taj način ostvarujete pravo na pogodnosti koje Biserna kartica nudi.

Gde mogu da preuzmem svoju Bisernu karticu?

Bisernu karticu možete preuzeti u bilo kom Bisa Marketu nakon što popunite pristupnicu za program Biserne kartice. Biserna kartica se izdaje bez novčane naknade i nema troškova održavanja

Koje su to pogodnosti Biserne kartice?

Biserna kartica Vam omogućava da iskoristite sve popuste koji su navedeni kao popusti i akcije koji važe isključivo za vlasnike kartice. Potrebno je samo da date karticu na uvid na kasi prilikom plaćanja i Vama će na licu mesta biti uračunat popust ili neka druga vrsta akcije za odabrane artikle.

Koliko bisera ćete sakupiti prilikom svake kupovine zavisi od nekoliko uslova.
Pre svega bitno je u kom se rangu trenutno nalazi vaša biserna kartica. U tabeli ispod se nalaze tri kategorije kartica zavisno od Vaše mesečne potrošnje. Veća mesečna potrošnja u Bisa Marketima znači i prelazak iz niže u višu kategoriju kartice što omogućava veće uštede kao i ostvarivanje prava na veći broj bisera prilikom svake kupovine.

Primer za sakupljanje bisera:

Ukoliko mesečno trošite između 20000 i 40000din. vaša kartica se nalazi u kategoriji srebrnih bisera. Kada sa srebrnom karticom izvršite kupovinu u isnosu od 4000din. na vašu karticu će biti dodato 121 biser, što u tom trenutku znači da ste na iznos od 4000 dobili bisera u iznosu od 121din.

Ukoliko se vaša kartica nalazi u kategoriji zlatnih bisera (mesečna potrošnja preko 40000din.) za iznos kupovine od 5000din. na vašu karticu će biti dodato 384 bisera. 5000din. / faktor 13 = 384 bisera*.

Bisere sa kartice možete iskoristiti za kupovinu u svakom trenutku u svim Bisa Marketima**. Prilikom plaćanja bisernom karticom neophodno je da se nemoźe platiti celokupan iznos računa samo sa karticom već pored kartice kupac mora da plati u kešu minimum 1 dinar***

Da li mogu da koristim Bisernu karticu kao sredstvo plaćanja?
Naravno.

Kako bi smo izašli u susret kupcima omogućili smo Vam da u svakom trenutku možete u bilo kom Bisa Marketu uplatiti određena sredstva na Bisernu karticu koja se u tom trenutku transformišu u bisere. Uplatu možete izvršiti svim sredstvima plaćanja (keš, ček, kartica)

Dopunite svoju Bisernu Karticu čekom uz odloženo plaćanje na 100 dana.

Ova opcija je često korišćena od strane roditelja koji žele da svojoj deci uplate određeni iznos kako bi oni što bezbednije ostavrili kupovinu za užinu i slične potrebe dok se smanjuje mogućnost zloupotrebe sredstava za druge vrste kupovine.

Pored ovih mogućnosti Biserne kartice postoji i niz drugih akcija gde možete iskoristiti povoljnosti posedovanja kartice a o svim akcijama ćete blagovremeno biti obavešteni putem sajta www.bisamarket.rs kao i putem promotivnog materijala u samim objektima Bisa Marketa****

*Obračun za prikupljanje bisera važi za artikle koji nisu na nekoj od redovnih ili vanrednih akcija i koji nisu cigarete, štampa, ulje, šećer i brašno. Akcijski artikli su izuzeti iz iznosa računa
**Prilikom kupovine akcijskih proizvoda Bisernom karticom računa se osnovna cena artikla
(ne akcijska)
***Prilikom plaćanja računa bisernom karticom ne vrši se prikupljanje
bisera
****Prikupjjeni bodovi prilikom kupovine biće aktivni u sistemu
nakon 24 sata

Opšta pravila korišćenja Biserne kartice

1. Bisa Market d.o.o. je izdavalac Biserne kartice. Izdavalac je vlasnik Biserne kartice i on zadržava pravo da u svakom trenutku povuče Bisernu karticu iz upotrebe, kao i da delimično ili u celosti izmeni Opšta pravila korišćenja Biserne kartice uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Bisa Marketa i na internet sajtu www.bisamarket.rs

2. Karticu može dobiti svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Za dobijanje kartice potrebno je popuniti pristupnicu u štampanom formatu u bilo kom objektu Bisa Marketa ili putem sajta www.bisamarket.rs u delu koji je određen za Bisernu karticu. Identifikacija korisnika kartice se vrši isključivo putem bar koda koji se nalazi na kartici dok ostali podaci korisnika nisu vidljivi na samoj kartici. Svi podaci korisnika Biserne kartice se nalaze u internom sistemu evidencije korisnika Biserne kartice Bisa Marketa. Bisernu karticu može koristiti samo registrovani korisnik. Bisa Market d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet donosioca kartice.

3. Bisernom karticom korisnici ostvaruju popuste na odabrane artikle, skupljaju poene (bisere) koje kasnije mogu da realizuju prema unapred utvrđenim pravilima prikupljanja i iskorišćenja poena.

4. Načini sakupljanja poena, rok važenja sakupljenih poena kao i način njihovog iskorišćenja i sve ostale informacije vezane za koriščenje Biserne kartice možete pronaći na sajtu www.bisamarket.rs kao i na promotivnim materijalima vezanim za Bisernu karticu i u svim prodajnim objektima Bisa Marketa.

5. Nakon popunjavanja pristupnice sa svim neophodnim podacima, korisnik istog momenta dobija Bisernu karticu na korišćenje sa svim funkcionalnostima i povoljnostima koje mu kartica omogućava. Nakon aktivacije kartice korisnik će biti obavešten e-mail-om.

6. Biserna kartica se izdaje na neodređeno vreme. Svaki korisnik ima pravo na jednu Bisernu karticu. Izdavanje prve Biserne kartice je besplatno, dok se za svako reizdavanje kartice (usled gubitka ili oštećenja) zadužuje korisnik po trenutno važećem cenovniku.

7. Kako bi sprečili eventualno zloupotrebu Biserne kartice, Bisa Market d.o.o. može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničenja broja transakcija koje je moguće realizovati putem Biserne kartice kao i maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija po kartici u određenom vremenskom periodu. Korisnici koji nisu koristili Bisa karticu duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu ponovo uključiti u program uz izmirenje troškova reizdavanja Biserne kartice.

8. Prijavu izgubljene ili oštećene Kartice, reklamacije, kao i odgovore na sva pitanja u vezi sa upotrebom i korišćenjem Biserne kartice, korisnik može dobiti putem slanja mail-a na biserna.kartica@bisamarket.rs

9. Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba Biserne kartice biće sankcionisana u skladu sa zakonom.

10. Opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 01.06.2020.

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Bisa Market d.o.o. Spasoja Pejanovića 15, 11311 Radinac
Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Milan Veljković
E-mail: biserna.kartica@bisamarket.rs

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („SL.glasnik RS” br. 87/2018) (u daljem tekstu: ZZPL), molimo Vas da pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa podacima o ličnosti koje najčešće obrađujemo, svrsi obrade, ko ima pristup Vašim podacima, sa Vašim pravima u pogledu obrade Vaših podataka o ličnosti. Bisa Market d.o.o. vodi računa o zaštiti Vaših podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL.
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Pitanja, pritužbe, zahteve, kao i dodatne informacije o pravima o zaštiti Vaših podataka možete ostvariti slanjem e-maila na sledeću e-mail adresu: biserna.kartica@bisamarket.rs

Pravni osnov obrade podataka
Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

Svrha obrade, period čuvanja i podaci koji se obrađuju
Obrada Vaših ličnih podataka se javlja nakon pristupanja programu Biserne kartice.
Podaci koje najčešće obrađujemo su: ime i prezime, datum rođenja, e-mail, broj telefona.
Sve podatke koje tražimo od Vas, prikupljamo za tačno određenu ili potencijalnu svrhu unapređenja naše usluge i obaveštavanja o svim akcijama i drugim promotivnim aktivnostima.
Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja navedene svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Izuzetno, Vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Bezbednost vaših podataka
U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo
1) Transparentnost: Transparentno Vas obaveštavamo o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te Vam pružamo sve ostale informacije relevantne za obradu Vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).
2) Pravo na uvid: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi
3) Pravo na ispravku, dopunu: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se Vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.
4) Pravo na brisanje: Imate pravo da Vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Za brisanje vaših podataka potrebno je da nam se obratite pismeno u bilo kom objektu Bisa Marketa ili putem mail-a biserna.kartica@bisamarket.rs. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu nekih Vaših podataka o ličnost kako bi izvršili svoje zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.
5) Pravo na prenosivost: Ukoliko želite od nas da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (i) da prenesemo drugom korisniku lične podatke koje ste nam dostavili kao korisniku, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.
6) Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama.
7) Pravo na prigovor: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.
8) Pravo na obraćanje nadležnom organu: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

Pristanak i opoziv pristanka

Ukoliko ste dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših podataka o ličnosti. Za brisanje vaših podataka potrebno je da nam se obratite pismeno u bilo kom objektu Bisa Marketa ili putem mail-a biserna.kartica@bisamarket.rs.

Bisa Market d.o.o.
Spasoja Pejanovića 15, 11311 Radinac